TTVO

TTVO staat voor Traject Thuiszitters Voortgezet onderwijs. De TTVO is onze tussenvoorziening voor leerlingen die langere tijd (grotendeels) geen onderwijs hebben gevolgd. De leerlingen volgen onderwijs op onze locatie met een onderwijstraject op maat.

De volgende criteria zijn van toepassing op de leerlingen:

  • De leerling volgt al langere tijd (grotendeels) geen onderwijs en staat ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs binnen de stad Groningen (Samenwerkingsverband VO 2001)
  • Bij de leerling is sprake van sterk verminderde belastbaarheid
  • De leerlingen volgen onderwijs binnen VMBO TL, havo of VWO. Bij de start op TTVO hebben ze geen VSO-perspectief.

De plaatsing is van tijdelijke aard en er is een onderwijsperspectief. Het streven is om een leerling binnen één schooljaar te schakelen naar een vorm van passend onderwijs. Bij voorkeur is dit de school van herkomst, maar het kan ook een andere reguliere school zijn of bijvoorbeeld de VAVO of het MBO, zo nodig met deelschakeling of symbiose.

 

Het doel van plaatsing op TTVO is een vorm van onderwijs op maat bieden welke ondersteunend is aan het welbevinden van de leerling. Het vergroten van het welbevinden van de leerling is daarmee het uiteindelijke doel, en het onderwijs is een middel om hiertoe te komen. Het onderwijsprogramma wordt dan ook zodanig ingericht dat er ruimte is bij de leerling om tot herstel van welbevinden te komen en weer (onderwijs-)conditie op te bouwen. De opbouw is gericht op hoeveelheid aanwezigheid, taakgerichtheid, weerbaarheid (vragen durven stellen, toetsen durven maken) en sociale conditie (functioneren in een groep).

Aanmelding bij de TTVO loopt via het ECT. Wanneer een school een leerling wil aanmelden bij TTVO dan wordt er eerst afstemming gezocht met de ECT'er van het samenwerkingsverband. Het ECT staat voor het Expertise en Consultatie Team van het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs van de Stad Groningen (VO 2001).

Binnen het traject van TTVO wordt er nauw samengewerkt met de leerling, ouders, hulpverlening, de school van herkomst en het samenwerkingsverband. Eén keer in de 6 tot 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats met alle betrokken. Tijdens het evaluatiegesprek wordt de voortgang besproken binnen TTVO en vindt er afstemming plaats tussen alle betrokkenen. De doelen van de leerling en het perspectief worden gezamenlijk besproken.  

Tijdens de intake wordt afgesproken hoeveel dagdelen de leerling op de TTVO zal starten, afhankelijk van de belastbaarheid van de leerling bij de start. Het TTVO hanteert een minimum van twee keer twee lesuren per week. Daarnaast wordt besproken welke vakken de leerling gaat volgen. Daarbij wordt ook een keus gemaakt tussen werken met de leerstof van de school van herkomst of met een school-onafhankelijke methode (IVIO).

De leerlingen krijgen een individueel onderwijsprogramma op maat aangeboden. Binnen TTVO werken de leerlingen zelfstandig aan hun individuele programma. Het onderwijs wordt begeleid door vakdocenten. Wanneer de leerling werkt met planningen van de school van herkomst, dan neemt de leerling gewoonlijk zijn eigen boeken mee. De school van herkomst levert werkschema’s, materiaal, toetsen en proefwerken aan en corrigeert deze. Wanneer er wordt besloten om via IVIO te werken, zijn de werkschema’s, materialen en toetsen online verkrijgbaar en worden toetsen gecorrigeerd door een docent verbonden aan IVIO.

Soms blijkt tijdens het verblijf op TTVO dat het beoogde uitstroomperspectief niet meer passend is. In afstemming met de school van herkomst en de ECT wordt dan gezocht naar een passend onderwijsaanbod op het OPDC of een vervolgplek.