TTVO

TTVO* is onze tussenvoorziening voor leerlingen die langere tijd (grotendeels) geen onderwijs hebben gevolgd en met een maatwerk traject weer terugleiden naar een passende vorm van onderwijs. De volgende criteria zijn van toepassing op de leerlingen:

  • De leerling volgt onderwijs op een school voor vortgezet onderwijs binnen de stad Groningen (Samenwerkingsverband VO 2001)
  • Bij de leerlingen is sprake van uiteenlopende redenen waardoor de belastbaarheid sterk verminderd is.
  • De leerlingen volgen onderwijs binnen vmbo tl,havo of vwo.

 

De plaatsing is van tijdelijke aard en er is een onderwijsperspectief. Het streven is om een leerling binnen één schooljaar te schakelen naar een vorm van regulier onderwijs. Bij voorkeur is dit de school van herkomst, maar het kan ook een andere passend school zijn of bijvoorbeeld de VAVO of het MBO, zo nodig met deelschakeling of symbiose.

 

Wanneer een school een leerling wil aanmelden bij de TTVO dan wordt er eerst afstemming gezocht met de ECT'er van het samenwerkingsverband en er wordt samengewerkt met de school van herkomst.

 

Bij TTVO wordt er nauw samengewerkt met ketenpartners. Eén keer in de 6 tot 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats met alle betrokken, zodat er een goede afstemming is over in welke fase van het traject een leerling is en wordt het perspectief en de doelen van de leerling besproken.

 

Afhankelijk van de draagkracht en de belastbaarheid van de leerling, wordt bij de intake afgesproken hoeveel dagdelen de leerling op TTVO zal starten en welke vakken de leerling gaat volgen. Er worden precieze afspraken gemaakt over de te verwachten onderwijsopbrengsten. Dit alles wordt vastgelegd in een handelingsplan.

TTVO werkt hierbij met een fasemodel. Het fasemodel geeft de verschillende ontwikkelstadia weer van de TTVO- leerling, maar ook wie bij welke fase betrokken is en wat zijn/ haar verantwoordelijkheden zijn. Voor leerlingen die daar baat bij hebben worden weerbaarheidslessen aangeboden.

De leerlingen krijgen een individueel onderwijsprogramma op maat aangeboden.

Het niveau waarop de leerling onderwijs volgt, wordt bij TTVO gecontinueerd. De leerlingen werken met planningen van hun school van herkomst of via IVIO, om te voorkomen dat leerlingen achterstanden oplopen. Hierbij kan er eventueel ook worden gewerkt aan het inhalen van achterstanden. Leerlingen die moeite met bepaalde vakken, krijgen individuele instructies, zo nodig van vakdocenten. Wanneer de leerling werkt met planningen van de school van herkomst, dan neemt de leerling gewoonlijk zijn eigen boeken mee. De school van herkomst levert werkschema’s, materiaal, toetsen en proefwerken aan en corrigeert deze, of er wordt besloten om via IVIO te werken.

Wanneer er wordt getwijfeld of het niveau van de lesstof aansluit bij de leerling, kan een niveau-onderzoek worden afgenomen op het OPDC. Mocht blijken dat de school van herkomst niet bij het niveau van de leerling kan aansluiten, dan wordt er onder verantwoordelijkheid van de school gezocht naar een passend onderwijsaanbod op het OPDC (en na de OPDC-periode op een andere school). Het ECT kan hierbij ondersteuning bieden. 

* TTVO Traject Thuiszitters Voortgezet Onderwijs