Rebound

Rebound biedt onderwijs en coaching aan leerlingen die om verschillende redenen dreigen vast te lopen in het regulier voortgezet onderwijs. Tijdens een periode van acht tot dertien weken volgen deze leerlingen bij Rebound onderwijs, verzorgd door de school van herkomst. De leerlingen worden begeleid door docenten bij hun schoolwerk, krijgen individuele coaching en volgen een gedragstraining.

Binnen Rebound zijn twee trajecten; het reguliere traject van 13 weken en het observatietraject van 8 weken. Het verschil tussen beide trajecten is dat het observatietraject gericht is op het beantwoorden van twee observatievragen, namelijk hoe een leerling binnen Rebound functioneert én welke ondersteuningsbehoefte bij de leerling wordt gezien. Na het observatietraject en het beantwoorden van de observatievragen gaat een leerling weer terug naar de school van herkomst. Tijdens het traject van 13 weken werkt de leerling aan doelen, deze worden tijdens de tussen en eindevaluatie geëvalueerd. Indien mogelijk begint na de tussenevaluatie een gefaseerde terugschakeling naar de school van herkomst. Rebound biedt tevens nazorg, beschrijft de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geeft handelingsadviezen aan docenten en docententeams om een succesvolle terugkeer naar de school van herkomst mogelijk te maken.

Tijdens het traject wordt nauw samengewerkt met de betrokken ketenpartners. Het Reboundtraject is erop gericht leerlingen zo toe te rusten dat zij weer kunnen functioneren in het regulier voortgezet onderwijs en in staat zijn om uiteindelijk hun VO-diploma te behalen. Op de Rebound is er ruimte voor 24 leerlingen verdeeld over twee groepen. Het onderwijsprogramma van de Rebound bestaat uit theorielessen, TOPS, kooklessen, gymnastiek, project en wisselende sportactiviteiten buiten de school. Leerlingen die niet in staat zijn een deel van de theorielessen te volgen krijgen zo mogelijk andere activiteiten aangeboden.